Nieuwsbrief oktober 2023

Archimedeskwartier BV houdt u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de woningen en voorzieningen die worden gebouwd in het project Archimedeskwartier in Utrecht. In deze nieuwsbrief staat wat er nu gebeurt rondom het project, wat de volgende stappen zijn en hoe het proces rond de ontwikkeling van de woningen en voorzieningen eruitziet.

Algemene update over het plan
De gemeente Utrecht en Archimedeskwartier BV werken aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en een anterieure overeenkomst. In het SPvE geeft de gemeente aan hoeveel woningen en van welke soort, zoals huur- of koopwoningen, gerealiseerd moeten worden. Ook het aantal winkels en voorzieningen wordt bepaald. Hieruit wordt vervolgens de parkeerbehoefte afgeleid zodat de hoeveelheid parkeerplaatsen kan worden berekend. Dit programma is belangrijk voor het beoordelen of het project financieel haalbaar is. In de anterieure overeenkomst leggen we afspraken vast over de bijdrage van Archimedeskwartier BV aan kosten die de gemeente maakt om de exploitatie mogelijk te maken. We hopen deze besprekingen over een paar weken af te ronden en dan de overeenkomst te kunnen tekenen.

Locatiebezoek

Op maandag 11 september jl. organiseerden we een locatiebezoek aan de Archimedeslaan 16 voor geïnteresseerden. Door de rondleidingen, de interesse van de aanwezigen, een aangenaam zonnetje en lekkere wraps uit de foodtruck kijken wij terug op een geslaagde middag.

Er waren ongeveer 20 geïnteresseerden, van studenten en woonorganisaties tot raadsleden en ondernemers. Er was zelfs een voormalig bewoner bij, die maar wat graag binnen een kijkje nam om te zien wat er van zijn oude kamer was geworden! Heel erg bijzonder dat de eerste plannen voor zijn eigen onderneming er nog aan de muur hingen.

Voordat Gerard Bult van Archimedeskwartier BV de mensen in twee rondes meenam om en door het verlaten pand, gaf hij een algemene toelichting op de plannen. Hierbij kwamen verschillende vragen voorbij, bijvoorbeeld over welk type woningen en voorzieningen er worden gebouwd en de manier waarop de planning samenhangt met het Tracébesluit.


Herinrichting Archimedeslaan-Noord voor een betere leefomgeving

De toegangsweg naar het Archimedeskwartier, de Archimedeslaan-Noord, wordt opnieuw ontworpen om ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Dit project zal de fietsroutes van Rijnsweerd naar de Voorveldsepolder en De Bilt aantrekkelijker en herkenbaarder maken. Hier zijn enkele details:

  • Een rode fietsstraat ter vervanging van de huidige rijbaan, waar auto's te gast zijn en voorrang moeten geven aan fietsers.
  • Groenvoorzieningen, zoals gras, planten en/of bomen, in de ruimte die vrijkomt door de smallere fietsstraat.
  • Een onverhard voetpad in plaats van het bestaande fietspad.

Ook bij de plannen voor het Archimedeskwartier wordt gekeken naar goede toegangswegen.

Nieuws uit de gemeente
Woningnood blijft een actueel thema, zowel landelijk als in Utrecht. De gemeente Utrecht heeft onlangs aangegeven dat er de komende jaren minder tijdelijke woningen gebouwd worden dan oorspronkelijk gepland. In plaats van ieder jaar 1000 tijdelijke woningen tot 2026, wordt nu verwacht dat er tot 2026 in totaal slechts 1050 tijdelijke woningen zullen worden gebouwd.

Het college van B&W betreurt de vertraging en benadrukt dat tijdelijke woningen de enige manier zijn om op korte termijn een substantieel aantal woningen toe te voegen. De vertraging en afname in aantallen tijdelijke woningen worden toegeschreven aan financiële tegenvallers, leveringsproblemen en te ambitieuze doelen op sommige locaties. Het vinden van geschikte locaties voor tijdelijke huizen blijkt ook een uitdaging te zijn.

Het Archimedeskwartier is geen locatie voor tijdelijke woningbouw omdat dat technisch niet haalbaar bleek te zijn. Voor de woningzoekenden in Utrecht is het jammer dat ze niet op korte termijn een (tijdelijke) woning kunnen vinden. We hopen dat de woningen die op Archimedeskwartier gerealiseerd worden, een mooie bijdrage zullen leveren aan de woningvoorraad in Utrecht.

Nieuwe bijeenkomst van de klankbordgroep
In het najaar organiseren we een nieuwe bijeenkomst met de klankbordgroep van belanghebbenden.  De bijeenkomst in het voorjaar was gericht op de thema’s voorzieningen en huisvesting. Tijdens de komende bijeenkomst willen we ingaan op de thema’s verkeer en parkeren. De leden van de klankbordgroep ontvangen binnenkort nadere informatie. Geïnteresseerden voor de klankbordgroep kunnen zich melden bij info@archimedeskwartier.nl. 

Terug naar overzicht